Zarządzenie 11/2020

Sochaczew, dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzenie 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie terminów przeprowadzenia rocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w/s organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 oraz 2019 r. poz. 318), Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Statutów szkół wchodzących w skład zespołu zarządzam co następuje:

 1. W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji rocznej zobowiązuję nauczycieli
  i wychowawców do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i respektowania zawartych w nim terminów.
 2. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów/słuchaczy odbywa się zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym.
 3. Wychowawcy klas przypomną uczniom/słuchaczom zasady oraz terminy rocznej/semestralnej klasyfikacji. Czynności te należy przeprowadzić za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej- potwierdzamy wpisem w dzienniku.
 4. Przewidywane oceny roczne dla uczniów z przedmiotów edukacyjnych i z zachowania należy wystawić do 29 maja 2020 r..Wystawienie ocen z zachowania należy poprzedzić konsultacją z nauczycielami pracującymi w danej klasie (zestawienie zebranych propozycji powinno wydrukowane i znajdować się w teczce wychowawcy). Konsultacji dokonujemy prze e-dziennik, mailowo, telefonicznie lub w inny dostępny sposób.
 5. Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów do 1 czerwca 2020 poinformują uczniów i rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania. Informujemy przez e-dziennik, mailowo lub telefonicznie, pamiętając o otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu informacji. Nauczyciele zapisują w temacie przedmiotu zapoznanie/podanie uczniowi propozycji oceny rocznej, wychowawca zapisuje podanie do wiadomości propozycji oceny rocznej z zachowania.
 6. Do 19 czerwca 2020 r. nauczyciele przedmiotów i wychowawcy mają obowiązek wystawić roczne oceny klasyfikacyjne, w przypadku słuchaczy- semestralne.
 7. Dnia 22 czerwca o godz. 14.30 odbędzie się rada klasyfikacyjna, forma rady zależy od sytuacji epidemicznej w kraju.
 8. Od 23 czerwca do 25 czerwca drukowanie świadectw dla wszystkich klas i arkuszy klas I, arkusze klas starszych uzupełniamy ręcznie, dzienniki lekcyjne- papierowe klas II i III w zakresie ocen bieżących i rocznych uzupełniamy ręcznie.
 9. Do 29 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 wychowawcy i nauczyciele klas uzupełniają dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen klas starszych.
 10. 26 czerwca 2020 r. – ostatni dzień zajęć dydaktyczno- wychowawczych roku szkolnego 2019/2020.
 11. Do 26 czerwca 2020 r. wychowawcy/nauczyciele/opiekunowie złożą sprawozdania
  z pracy: świetlicy, biblioteki, zespołów działających w szkole, zespołów przedmiotowych, wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, ewaluacji wewnętrznej, pracy wychowawców klas, pedagoga, lidera WDN, pracy wychowawczej w szkole, planu pracy szkoły, pomocy p/p, wypadkowości i innych.
 12. Do 26 czerwca 2020r ( do dyrektora/wicedyrektora zgonie z nadzorem) poproszę o krótką informację o ważnych zmianach czy problemach w realizacji podstawy programowej z przedmiotu, problemy z realizacją planów pracy z różnych obszarów np. planu pracy szkoły czy planu pracy wychowawcy czy innych.
 13. 30 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 w formie uzależnionej od sytuacji epidemicznej w kraju.

Dyrektor Szkoły
Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski