Zarządzenie 10/2020

Sochaczew, dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzenie 10/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

w sprawie: dostosowania procedur określających warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W związku ze szczególną sytuacją epidemiczną i ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2019r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481, 1818 i 20197),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie
 • czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.)

§ 1.

Dostosować warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w związku z ograniczonym funkcjonowaniem szkoły w okresie prowadzenia kształcenia na odległość:

 1. Egzaminy klasyfikacyjne oraz poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych oraz w Statutach szkół wchodzących w skład zespołu szkół.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniego.
  Wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na adres szkoły:
  sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl lub w wersji papierowej przesłany pocztą lub dostarczony.
 3. Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego.
 4. Nauczyciel przedmiotu (w przypadku oceny z przedmiotu) przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi.
 5. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia.
 6. Egzamin przeprowadzany jest w szkole papierowo lub za pomocą narzędzi do e-learingu pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie konsultacji.
 7. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e -learingowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego lub podanej w szkole w formie papierowej.
 8. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 9. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
 11. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.
 12. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia/słuchacza, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic lub uczeń/słuchacz ma prawo w ciągu 3 dni od klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej – e-mailowej lub osobiście.
 13. Dyrektor dokonuje weryfikacji zgodności z prawem wystawiania oceny – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w szkole lub w formie e-learingowej sprawdzianu w celu ustalenia ostatecznej oceny z zajęć edukacyjnych.( forma zależna od sytuacji epidemicznej w kraju i obowiązujących przepisów prawa oświatowego)
 14. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do oceny zachowania, powołana komisja ustala ostateczną ocenę klasyfikacyjną zachowania na podstawie analogicznych czynności.

§ 2.

Zobowiązuję nauczycieli do realizacji zadań zawartych w § 1.

§ 3.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Dyrektor Szkoły
Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski