Zasady bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym

Wewnętrzny regulamin  funkcjonowania szkoły w czasie epidemii- procedura przychodzenia do szkoły i przebywania w budynkach  szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie od  1 września 2020 roku.

 1. Dyrektor szkoły  wyznaczył  dla uczniów 6 wejść do szkoły: przy dyżurce od strony  ulicy Piłsudskiego i naprzeciw dyżurki, wejście do szatni dla uczniów, od strony ulicy Głowackiego: 2 wejścia obok poradni P/P oraz przez CKZ, do CKZ od strony magazynu. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom i pracownikom  oraz odpowiedni nadzór nad wchodzącymi oraz dystans społeczny.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoła  narzuca obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. W miarę możliwości  szkoła  ogranicza przychodzenie i  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach -portiernia.  Osoby z zewnątrz muszą podać do rejestru  na portierni personalia oraz cel wizyty, odnotowana zostaje również godzina wejścia i wyjścia oraz miejsce pobytu. W przypadku podwyższonej temperatury osoba musi natychmiast opuścić teren szkoły.
 4. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych. Jeżeli uczeń jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie/w izolacji domowej, wówczas cała rodzina musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i medycznych.  Należy o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować szkołę.
 5. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu i wychodzeniu  czuwają wyznaczeni,  przeszkoleni pracownicy obsługi szkoły (w środkach ochrony indywidualnej) –  możliwy jest pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym u uczniów i nauczycieli.
 6. Rodzice przywożący niepełnoletnich uczniów pozostają poza budynkiem szkoły zachowując dystans społeczny co najmniej 1,5 m.
 7. Szkoła  zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Preferowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. W widocznym miejscu zostały umieszczone tabliczki z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ  NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”
 9. Uczniowie  przychodzący do szkoły zachowują na całym terenie szkoły – na dworze, na parkingu, przed wejściami do szkoły, na korytarzach bezwzględnie odpowiedni dystans społeczny.
 10. W czasie zajęć lekcyjnych  nauczyciele i uczniowie mogą przebywać  w maskach, przyłbicach i rękawiczkach.
 11. Po zakończeniu lekcji nauczyciel obowiązkowo dezynfekuje biurko i laptop, z którego korzysta w sali.
 12. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczycieli, pracowników i uczniów obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomią dyrektora, a dyrektor rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).W szkole przeznaczono salę na izolatkę.
 14. Organizację pracy skoordynowano tak, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych ograniczone jest gromadzenie się uczniów (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku, oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, obowiązuje zakaz przemieszczania się uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych po odległych częściach korytarza, czy na piętrach, toaleta w obrębie sali lekcyjnej, korzystanie z toalety ograniczone do ilości kabin.
 15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, wchodzeniu do szatni), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Każdy uczeń  przed wejściem na salę,  na portierni i w sali lekcyjnej dezynfekuje ręce przygotowanym  płynem do dezynfekcji, maseczkę uczeń może zdjąć dopiero w klasie , po zajęciu miejsca w ławce.
 17. Pomieszczenia sanitarne i sale lekcyjne  są czyszczone zgodnie z procedurą  sprzątana i dezynfekowania na koniec dnia, a powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz.
 18. Uczniowie korzystają z przyborów własnych, przyniesionych z domu, np. z zeszytu, podręcznika , kalkulatora, długopisu.
 19. W trakcie lekcji uczniowie zachowują w miarę możliwości  dystans od nauczyciela i innych uczniów, nie przemieszczają się bez przyczyny i, nie gromadzą.
 20. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 21. Zaleca się w szkole korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem nauczyciela. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania młodzieży w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 23. Zostały  ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 24. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 25. W szkole  wyłączono dostęp do wody pitnej filtrowanej na parterze budynku.
 26. Wprowadzono zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 27. Zorganizowano częściej prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły i w oddzielnych grupach/salach. Po każdej grupie nauczyciel dezynfekuje piłki lub używany sprzęt sportowy.
 28. Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać tylko do specjalnie oznaczonych  pojemników w pomieszczeniach sanitarnych, np. w łazience dla uczniów.
 29. Po zakończonych zajęciach uczniowie nie gromadzą się w budynku szkoły, łazienkach ani na terenie  szkoły czy parkingu, sprawnie  opuszczają szkołę i wychodzą do domu.
 30. W sekretariacie obowiązuje dystans społeczny – w pomieszczeniu przebywa tylko dwóch petentów.
 31. W salach komputerowych dezynfekowane są myszki, klawiatury, ekrany, stoliki, krzesła po każdej grupie uczniów. Nauczyciel zobowiązany jest bezwzględnie do podania płynu dezynfekującego na ręce każdego ucznia przed i po zajęciach.
 32. Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie lekcyjnej przez pracownika obsługi.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski