Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 21 października 2020 r.

Zgodnie z informacją MEN – § 1b ust. 2 oraz ust. 3 – od 17 października 2020 r.  szkoły ponadpodstawowe  znajdujące się w strefie żółtej pracują w trybie nauczania hybrydowego.

Zasady organizacji pracy w ZS CKP w Sochaczewie od 26 października 2020 r.:

  1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do organizacji zajęć w taki sposób, aby co najmniej 50% uczniów realizowała zajęcia w szkole, a nie więcej niż 50% z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość.
  2. Harmonogram prowadzenia zajęć będzie ulegał zmianie w trybie tygodniowym począwszy od 26 października 2020 r., aby równomiernie, naprzemiennie realizować zajęcia dla wszystkich uczniów. Wyjątek mogą stanowić klasy maturalne, dla których może zostać ustalony odrębny tryb pracy w kolejnych tygodniach.
  3. Nauczaniem zdalnym zostają objęte klasy maturalne Technikum i LO, klasy pierwsze LO, Technikum i BS I stopnia oraz klasy trzecie Technikum.
  4. Nauczanie stacjonarne będzie prowadzone dla klas drugich LO, klas drugich Technikum oraz klasy drugich i trzecich Branżowej Szkoły I stopnia.
  5. Nauczanie stacjonarne i zdalne prowadzone będzie według  dotychczasowego planu lekcji (dostępny na stronie internetowej oraz w e-dzienniku).
  6. Centrum Kształcenia Zawodowego pracuje bez zmian, w systemie stacjonarnym. Również zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I stopnia u pracodawców są prowadzone bez zmian. Wszystkie zajęcia w CKZ dla klas mechanicznych, budowlanych oraz elektrycznych odbywają są zgodnie z tygodniowym planem zajęć jak dotychczas.
  7. Praktyka zawodowa w klasach trzecich odbywa się zgodnie z harmonogramem.
  8. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywają zajęcia stacjonarne w soboty, zdalne w niedziele zgodnie z harmonogramem.
  9. Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia zdalne na komunikatorze Teams systematycznie i planowo. Oceniają zgodnie z wewnątrzszkolnym zasadami oceniania. Zapisują prace domowe w e-dzienniku z oznaczoną adnotacją czy praca ma zostać odesłana do sprawdzenia.
  10. Wszystkie sprawdziany, prace klasowe muszą zostać zaplanowane w e-dzienniku, aby nie zostały naruszone warunki i zasady oceniania, np. nie więcej niż 3 prace klasowe w tygodniu.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski