Uwaga! Wytyczne dla zdających egzamin zawodowy w sesji Zima 2021

Wewnątrzszkolne i zasady obowiązujące uczniów na egzaminie zawodowym w sesji zimowej w 2020/21 w Zespole Szkół CKP.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt
  i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery), asystenci techniczni i inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni, itp.
 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE lub, jeżeli zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora, itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.
 7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Przy wejściu do szkoły i na każdej sali egzaminacyjnej umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min .60%),  z którego należy korzystać.
 12. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 13. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjalistów z zakresu niepełnosprawności, nauczycieli wspomagających, egzaminatorów, w każdej sytuacji,
  w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.
 14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 16. W czasie trwania egzaminu można odsłonić usta i nos lub pozostać w maseczkach lub przyłbicach (zapewnione są odstępy min. 1,5 metra między zdającymi i zespołem nadzorującym).
 17. Należy unikać gromadzenia się na parkingu, przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie należy ewentualnie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać bezpośrednich spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły, na korytarzu czy parkingu.

                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                                   Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski