Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 14 maja 2021 r.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie MEiN  dotyczącym Harmonogramu powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach od 4 maja br. szkoły ponadpodstawowe pracują w trybie nauczania hybrydowego.

Zasady organizacji pracy w ZS CKP w Sochaczewie od 17 maja 2021 r.:

 1. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia w taki sposób, aby co najmniej 50% uczniów realizowała zajęcia w szkole, a nie więcej niż 50% z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość.
 2. Harmonogram prowadzenia zajęć będzie ulegał zmianie w trybie tygodniowym począwszy od 17 maja 2021 r., aby równomiernie, naprzemiennie realizować zajęcia dla wszystkich uczniów.
 3. Nauczaniem zdalnym od 17 – 21 maja br. zostają objęte klasy:2sp, 2wp, 2zp, 2sg, 2wg, 2alp, 2blp, 2alg, 2atp, 2btp, 2ctp, 2etp, 2atg, 2btg, 2etg.
 4. Nauczanie stacjonarne od 17 – 21 maja br będzie prowadzone dla klas: 1alo, 1at, 1bt, 1ct, 1et, 3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et, 2ctg, 1s, 1w, 1z, 3s, 3w, 3z.
 5. Od 24 – 27 maja 2021 r. (zamiana) tzn. zdalnie klasy:  1alo, 1at, 1bt, 1ct, 1et, 3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et, 2ctg, 1s, 1w, 1z, 3s, 3w, 3z; stacjonarnie klasy:  2sp, 2wp, 2zp, 2sg, 2wg, 2alp, 2blp, 2alg, 2atp, 2btp, 2ctp, 2etp, 2atg, 2btg, 2etg.
 6. Nauczanie stacjonarne i zdalne prowadzone będzie według  obowiązującego planu lekcji (dostępny na stronie internetowej oraz w e-dzienniku).
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego pracuje bez zmian, w systemie stacjonarnym. Również zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I stopnia u pracodawców są prowadzone bez zmian. Wszystkie zajęcia w CKZ dla klas mechanicznych, budowlanych oraz elektrycznych odbywają są zgodnie z tygodniowym planem zajęć jak dotychczas.
 8. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywają zajęcia stacjonarne w soboty, zdalne w niedziele zgodnie z planem zajęć.
 9. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że uczniowie wracają do szkoły po długiej nieobecności. Mogli się zmagać z różnymi problemami i kryzysami zawiązanymi ze zdalnym nauczaniem i odosobnieniem. Dlatego tak ważna jest rola nauczyciela,  wychowawcy, który pomoże odbudować relacje społeczne, objąć uczniów wsparciem, szczególnie tych, którzy takich działań potrzebują. Nie można zatem nadmiernie obciążać uczniów odpytywaniem, sprawdzianami i pracami klasowymi. Uczeń po powrocie do szkoły jest przez p. Kurator Oświaty w Warszawie porównany do sportowca po kontuzji – musi mieć czas na rekonwalescencję.
 10. Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia zdalne na komunikatorze Teams systematycznie
  i planowo. Oceniają zgodnie z wewnątrzszkolnym zasadami oceniania.
 11. Wszystkie sprawdziany, prace klasowe muszą zostać zaplanowane w e-dzienniku, aby nie zostały naruszone warunki i zasady oceniania, np. nie więcej niż 3 prace klasowe
  w tygodniu.
 12. Do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń, który w danym dniu ma zajęcia według planu lekcji.
 13. Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy, bez podwyższonej temperatury ciała oraz oznak przeziębienia czy choroby zakaźnej.
 14. W szkole nie może przebywać uczeń, który przebywa w domu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 15. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce płynem z dozowników umieszczonych tuż przy wejściach do szkoły.
 16. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy czuwają nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa GIS.
 17. Uczniowie nie mogą gromadzić się przed budynkiem, w korytarzach czy bezpośrednio przed salą lekcyjną bez zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m. W tym celu są ustalone odpowiednio różne wejścia na teren szkoły.
 18. Oczekując na wejście do budynku wszyscy obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką, dłonie jednorazowymi rękawiczkami. Zasady ochrony osobistej obowiązują wszystkich również na terenie szkoły (rekomendowane są maseczki medyczne).
 19. W organizacji pracy szkoły należy się zastosować do Wytycznych MEN, MZ i GIS-u zawartych w załącznikach.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski