Wewnętrzny regulamin  funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Wewnętrzny regulamin  funkcjonowania szkoły w czasie epidemii – procedura przychodzenia do szkoły i przebywania w budynkach szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
w Sochaczewie od  1 września 2021 roku.

 1. Dyrektor szkoły  wyznaczył  dla uczniów 6 wejść do szkoły: przy dyżurce od strony  ulicy Piłsudskiego i naprzeciw dyżurki, wejście do szatni dla uczniów, od strony ulicy Głowackiego: 2 wejścia obok poradni P/P oraz przez CKZ, do CKZ od strony magazynu. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom
  i pracownikom  oraz odpowiedni nadzór nad wchodzącymi oraz dystans społeczny.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoła  narzuca obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. W miarę możliwości  szkoła  ogranicza przychodzenie i  przebywanie w szkole osób
  z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
  i w wyznaczonych obszarach -portiernia. 
 4. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych. Jeżeli uczeń jest chory lub
  w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie/w izolacji domowej, wówczas cała rodzina musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych
  i medycznych.  Należy o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować szkołę.
 5. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu i wychodzeniu  czuwają wyznaczeni, przeszkoleni pracownicy obsługi szkoły (w środkach ochrony indywidualnej) –  możliwy jest pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym lub w bezdotykowej stacji pomiaru temperatury u uczniów i nauczycieli.
 1. Rodzice przywożący niepełnoletnich uczniów pozostają poza budynkiem szkoły zachowując dystans społeczny co najmniej 1,5 m.
 2. Szkoła  zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Preferowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 3. W widocznym miejscu przy wejściu głównym zostały umieszczone tabliczki z numerami telefonów do  kontaktu z inspekcją sanitarną  +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999 i 112.
 4. Uczniowie  przychodzący do szkoły zachowują na całym terenie szkoły – na dworze, na parkingu, przed wejściami do szkoły, na korytarzach bezwzględnie odpowiedni dystans społeczny.
 5. W czasie zajęć lekcyjnych  nauczyciele i uczniowie mogą przebywać  w maskach
  i rękawiczkach (rekomendowane są maseczki medyczne).
 6. Po zakończeniu lekcji nauczyciel obowiązkowo dezynfekuje biurko i laptop,
  z którego korzysta w sali.
 7. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczycieli, pracowników i uczniów obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38o, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomią dyrektora, a dyrektor rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W szkole przeznaczono salę na izolatkę (nr 021 na parterze budynku).
 9. Organizację pracy skoordynowano tak, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych ograniczone jest gromadzenie się uczniów (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku, oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, obowiązuje zakaz przemieszczania się uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych po odległych częściach korytarza, czy na piętrach, toaleta w obrębie sali lekcyjnej, korzystanie
  z toalety ograniczone do ilości kabin.
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, wchodzeniu do szatni), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Każdy uczeń  przed wejściem na salę,  na portierni i w sali lekcyjnej dezynfekuje ręce przygotowanym  płynem do dezynfekcji, maseczkę uczeń może zdjąć dopiero
  w klasie, po zajęciu miejsca w ławce.
 12. Pomieszczenia sanitarne i sale lekcyjne  są czyszczone zgodnie z procedurą  postępowania dla pracowników obsługi na koniec dnia, a powierzchnie dotykowe
  i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz.
 13. Uczniowie korzystają z przyborów własnych, przyniesionych z domu, np.
  z zeszytu, podręcznika , kalkulatora, długopisu.
 14. W trakcie lekcji uczniowie zachowują w miarę możliwości  dystans od nauczyciela
  i innych uczniów, nie przemieszczają się bez przyczyny i, nie gromadzą.
 15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 16. Zaleca się w szkole korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 17. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
  z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 19. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub
  w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie
  i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. Zajęcia organizujemy po zakończeniu zajęć obowiązkowych
 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem nauczyciela. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania młodzieży w świetlicy), w tym
  w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 2. Zostały  ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
  i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 3. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone
  w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia
  i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Dopuszcza się udostępnienie urządzenia dystrybuującego wodę wodociągową filtrowaną do picia na parterze budynku. Należy korzystać z kubków jednorazowych. Upoważnieni pracownicy obsługi na bieżąco będą dezynfekować urządzenie.
 5. Zorganizowano częściej prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły i w oddzielnych grupach/salach. Po każdej grupie nauczyciel dezynfekuje piłki lub używany sprzęt sportowy.
 6. Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać tylko do specjalnie oznaczonych  pojemników w pomieszczeniach sanitarnych, np. w łazience dla uczniów.
 7. Po zakończonych zajęciach uczniowie nie gromadzą się w budynku szkoły, łazienkach ani na terenie  szkoły czy parkingu, sprawnie  opuszczają szkołę
  i wychodzą do domu.
 8. W sekretariacie obowiązuje dystans społeczny – w pomieszczeniu przebywa tylko dwóch petentów.
 9. W salach komputerowych dezynfekowane są myszki, klawiatury, ekrany, stoliki, krzesła po każdej grupie uczniów. Nauczyciel zobowiązany jest bezwzględnie do podania płynu dezynfekującego na ręce każdego ucznia przed i po zajęciach.
 10. Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie lekcyjnej przez pracownika obsługi.
 11. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

      – obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

      – w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie       użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –         obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                                    Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski