Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły  z dn. 26 stycznia 2022 roku

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

 • Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022 (mazowieckie: 14-27 luty 2022 roku powrót do zdalnego nauczania).
 • Konsultacje mogą być organizowane na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu  maturalnego. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu ma możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do  egzaminu maturalnego.
 • Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego zajęcia praktyczne będą organizowane
  w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie).
  Zajęcia będą odbywać się wg planu lekcji, a wymiar tych zajęć nie będzie  przekraczał 16 godzin tygodniowo.
 • Praktyki zawodowe będą się odbywać stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
 • Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą  prowadzone stacjonarnie u pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 • Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., mogą być nadal prowadzone zdalnie.
 • Dyrektor szkoły z uwagi na rodzaj niepełnosprawności u uczniów, u których nie będzie można  realizować zajęć w miejscu zamieszkania – jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.
 • Kadra kierownicza, świetlica, biblioteka, pedagodzy szkolni oraz psycholog pracują w systemie stacjonarnym.
 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w trybie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

Dyrektor Szkoły

Julia Jakubowska

Zdjęcie szkoły ZSCKP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
ul. Józefa Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

BIP

Logo BIP

Gazetka Cichacz2

Logo Cichacz2

Projekty międzynarodowe

Logo projektów międzynarodowych

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”

Pro Masovia

Kontakt

Telefon: (46) 862-23-26
Email: sekretariat_ckp@zsckpsochaczew.edu.pl

logo-sck
logo-wuzetem
logo-wat
logo-schindler
logo-mfo
logo-lotams
logo-dhl

Copyright 2020 © Michał Janiak & Radosław Kozłowski