Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podaje do wiadomości terminy dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

  • 4 maja 2021
  • 5 maja 2021
  • 6 maja 2021
  • 4 czerwca 2021
  • 22 czerwca 2021