Dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz (kwalifikacja MG.20) i mechanik maszyn i urządzeń (kwalifikacja MG.17). 

W roku szkolnym 2020/2021 również dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz (kwalifikacja M.20) i mechanik monter maszyn i urządzeń (kwalifikacja M.17)

KWALIFIKACJA

MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Słuchacz realizuje w trakcie nauki podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, a w szczególności:
 • posługiwania się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części maszyn i urządzeń;
 • sporządzania rysunków konstrukcyjnych części maszyn i urządzeń;
 • planowania procesu technologicznego obróbki części maszyn i urządzeń;
 • planowania procesu technologicznego montażu maszyn i urządzeń;
 • dobierania techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobierania materiałów konstrukcyjnych do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobierania rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobierania narzędzi i urządzeń do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dobierania metod zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
 • sporządzania dokumentacji technologicznej obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • stosowania programów do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.
 • Nadzorowania przebiegu produkcji, a w szczególności:
 • rozróżniania rodzajów produkcji;
 • kalkulowania kosztów wytwarzania wyrobów;
 • kontrolowania parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • kontrolowania przebiegu prac na danym stanowisku;
 • kontrolowania wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
 • kontrolowania stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń;
 • określania zakresu i terminów przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
 • zarządzania gospodarką materiałową oraz odpadami;
 • stosowania programów do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.
 • sporządzania dokumentacji sprawozdawczej produkcji.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, który pozwoli na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, czyli tytułu technika mechanika w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.