Spedytor organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego. Organizowanie przewozów polega na ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.

Sochaczew i okolice to największe zagłębie firm transportowych w Polsce. Trzeci pod względem wielkości okręg logistyczny.

ZATRUDNIENIE

spedytor1
 • Firmy spedycyjne w kraju i Europie
 • Pracownik w zawodzie spedytor może rozpocząć pracę od stanowiska stażysty lub praktykanta, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko, po zdaniu matury dalej kształcić się na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunkach logistyka, transport, ekonomia) i przy posiadaniu zdolności oraz umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze (np. kierownik zespołu, działu itp.), rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych, doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach z zakresu usług spedycyjnych organizowanych przez pracodawców.

UMIEJĘTNOŚCI

spedytor2
 • opracowywanie oferty spedycyjnej,
 • kalkulowanie kosztów usług spedycyjnych,
 • planowanie realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • sporządzanie i skompletowanie dokumentów spedycyjnych,
 • monitorowanie realizacji procesu przewozowego,
 • prowadzenie rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi,
 • likwidowanie szkody powstałej w procesie przewozowym,
 • podejmowanie współpracy z klientami i firmami współpracującymi,
 • kontrolowanie jakości procesów przewozowych.

KWALIFIKACJE

spedytor3
 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

spedytor4
 • matematyka
 • język angielski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

spedytor2
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ekonomika transportu
 • Transport i spedycja
 • Środki transportu
 • Podstawy prawa transportowego
 • Podstawy logistyki i magazynowania
 • Ubezpieczenie w transporcie i spedycji
 • Język obcy dla spedytorów
 • Zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych
 • Techniki biurowe i informatyczne
 • Pracownia transportu i spedycji
 • Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji
 • Statystyka